• 10-satni program (radno vrijeme od 6,00 – 16,00 sati); jutarnje dežurstvo od 5,30 sati; poslijepodnevno dežurstvo do 16,30 sati
  • 5-satni ili 6-satni program (svakodnevna igra u odgojnoj skupini s ručkom ili bez)
  • 5-satni program za djecu u dobi od 3 god. do polaska u školu (radno vrijeme od 8,00 – 13,00 sati – objekti Pčelica (Banova Jaruga) i Leptirić (Međurić)
  • 4-satni program za djecu u dobi od 3. god do polaska u školu čiji roditelji imaju status njegovatelja (svakodnevno od 8, 00 do 12,00 sati)
  • Program predškole (2 do 3 puta tjedno po 3 sata od 1. listopada do 15. lipnja) – objekt Maslačak (integracija djece romske nacionalne manjine)
  • Program igraonice za djecu u dobi od 3 god. do polaska u školu (svakodnevno 3 sata; 2 puta tjedno po 3 sata od 1. rujna do 15. lipnja) – objekt Tratinčica (Repušnica)

Prema interesu djece i roditelja:

  • Kraći programi: engleski jezik, balet - za djecu u dobi od 5 god. do polaska u školu; češki jezik za djecu u dobi od 4 godine do polaska u školu (2 puta tjedno po 1 sat)
  • 10 - satni program ranog učenja engleskog jezika
  • 10 – satni program katoličkog vjerskog odgoja

ODGOJNO - OBRAZOVNI RAD

NAŠA MISIJA:

 

Osigurati uvjete za cjeloviti razvoj djeteta u skladu sa njegovim potrebama, pravima i interesima uz aktivno sudjelovanje u oblikovanju života u vrtiću zajedno s obitelji i širom zajednicom.

 

NAŠA VIZIJA:

 

Vrtić je mjesto cjelovitog razvoja u kojem, u inkluzivnom okruženju, dijete aktivno uči, surađuje i razvija svoje potencijale.

 

Odgojno-obrazovni rad u skupinama polazi od humanističko-razvojnog pristupa, poštivanja dječjih prava te uvažavanja i zadovoljavanja potreba svakog djeteta. Naš globalni cilj je poticanje cjelovitog razvoja djeteta i njegovih kompetencija te aktivnog učenja i sudjelovanja u oblikovanju života u vrtiću uz osiguravanje materijalnog konteksta i podržavajućeg ozračja.
Veliku važnost pridajemo razvoju socijalne i građanske kompetencije djeteta: odgovornom ponašanju, pozitivnom i tolerantnom odnosu prema drugima, međuljudskoj i međukulturnoj suradnji, uzajamnom pomaganju te prihvaćanju različitosti, što su glavne sastavnice inkluzivnog pristupa u našem vrtiću.


Ostvarujemo partnerske odnose s roditeljima pri čemu je, osim stalne komunikacije, važno i njihovo aktivno uključivanje u planiranje, provođenje i vrednovanje odgojno – obrazovnog procesa. Od 1993. godine izdajemo glasilo za roditelje Leptirić koje sadrži informacije o događanjima i aktivnostima u vrtiću, dječje izjave i likovne radove te stručne tekstove o odgoju i razvoju djeteta. Roditelji se također uključuju tekstovima o svom sudjelovanju u životu vrtića.
Jedno od polazišta u našem radu je dobra povezanost s društvenom zajednicom. To omogućava sudjelovanje djeteta u aktivnostima u kojima neposredno upoznaje ljude i njihovu djelatnost te prirodnu i predmetnu okolinu. Vrtić organizira posjete ustanovama, tvrtkama, udrugama, susrete s ljudima raznih zanimanja i hobija, izlete u prirodu i umjetničke doživljaje koji su snažni poticaji za istraživačke aktivnosti i učenje djeteta te raznovrsno izražavanje i stvaranje.


Uključivanjem u Akcijski plan desetljeća za Rome, a u suradnji s vanjskim čimbenicima, od 2005. godine u program predškole uključuju se djeca romske nacionalne manjine, a od 2016. godine i djeca tražitelja međunarodne zaštite.
Naš vrtić uključio se 2010. godine u mrežu Međunarodnih Ekoškola u RH, a 2018. godine je stekao srebrni status. Niz godina odgojitelji sustavno s djecom provode brojne ekoaktivnosti i projekte. Njihov zajednički cilj je osigurati djeci uvjete i poticaje putem kojih će doživjeti i shvatiti ulogu čovjeka u održavanju prirodne ravnoteže te svakodnevno djelovati i živjeti u skladu s prirodom. Pred nama je nastavak marljivog rada i zalaganja kako bi u 2020. godini obnovili ekostatus i primili zlatni certifikat.


U provođenju naših programa imamo stalnu podršku roditelja, grada, kumova vrtića te lokalne zajednice kao i Udruge Lijepa Naša.