INKLUZIJA - DOBROBIT ZA DJECU, RODITELJE I ZAJEDNICU

5.2.2021.

Inkluzija ili inkluzivan odgoj i obrazovanje je ravnopravno uključivanje djece s teškoćama u razvoju u odgojno obrazovne procese uz uvažavanje njihove različitosti. Ona podrazumijeva ostvarivanje osnovnih dječjih prava i razvijanje potencijala sukladno razvojnim mogućnostima djeteta. Za uspješnu inkluziju potrebno je stvoriti prihvaćajuće i poticajno okruženje u kojem svi dionici procesa imaju dobrobit.

Dječji vrtići Kutina u redovni odgojno-obrazovni program uključuje djecu s teškoćama u razvoju. U zajedničkom procesu u odgojnoj skupini ostvaruju jednake mogućnosti za razvoj svih svojih kompetencija. Razvijaju spoznajne, tjelesne, emocionalne, društvene sposobnosti te socijalne vještine i odnose s drugom djecom. U neposrednom kontaktu imaju mogućnost sudjelovati u zajedničkim aktivnosti, imaju priliku za oponašanjem i usvajanjem socijalno prihvatljivih oblika ponašanja i komunikacije kao i razvoj samopouzdanja. U skupinama u kojima se provodi inkluzija kod djece se razvija socijalna i građanska kompetencija: socijalna osjetljivost za potrebe i osjećaje drugih, briga i pomaganje drugima te se podiže prag tolerancije. Kroz znanje o sebi, svojim mogućnostima i ograničenjima (što mogu, što znam, kakav sam, to sam ja, to smo mi) razvija se empatija i spoznaja o različitostima. Samim tim potiče se kod djece osjećaj uspjeha i samopoštovanja.

Inkluzija je složen i dugotrajan proces koji zahtijeva individualan pristup za svu djecu podržan timskim radom stručnih suradnika raznih profila, odgojitelja i roditelja kao aktivnih sudionika. Uvažavajući potrebe, mogućnosti, interese i posebnosti svakog djeteta izrađuje se individualni plan rada, prati se razvoj, a plan se tijekom godine mijenja i evaluira. Po potrebi planira se podrška u radu uz pomagača, individualni rad stručnih suradnika u skupini ili kabinetu.

Aktivnim uključivanjem roditelja u planiranje odgojno-obrazovnog procesa potiče se osjećaj međusobne pripadnosti i uvažavanja, a sve u cilju najboljeg interesa za dijete.

Inkluzija koja se provodi u programima u Dječjem vrtiću Kutina donosi dobrobit za sve sudionike procesa. U vrtiću je odraslo više generacija djece s različitim teškoćama u razvoju koja su aktivni sudionici života našeg Grada. Stalnim kontinuiranim promišljanjem, planiranjem i educiranjem nastoji se poboljšati ovaj složeni proces uvažavajući potrebe svih sudionika.

 

 

 

 

 

Marija Lušičić, defektologinja

Povratak